slider_slider1

Regulamin

Tu znajdziesz regulamin dotyczący www.rylowscy.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej rylowscy.pl oraz zamowienia.rylowscy.pl należącej do Daniela Rylowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Rylowscy zaopatrzenie gastronomii Daniel Rylowski, adres: ul. Leśna 4, 78-132 Grzybowo, NIP 6711549781, Regon 363155046.

§ 1 DEFINICJE

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do skorzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego wyposażonego w program przeznaczony do przeglądania zasobów sieci Internet (przeglądarkę internetową), posiadającego dostęp do Internetu.
 2. Serwis przedstawia ofertę hurtowni w zakresie zaopatrzenia piekarni, cukierni i gastronomii w produkty spożywcze. 
 3. Za pośrednictwem Serwisu Klient może złożyć zamówienie na wybrane produkty. Procedura składania zamówienia opisana jest w dziale IV Regulaminu.
 4. Możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Serwisu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów dokonujących zakupów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Usługa nie jest przeznaczona dla konsumentów.
 5. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki prywatności zamieszczonych na stronie rylowscy.pl oraz zamowienia.rylowscy.pl

§ 3 ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE

 1. Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z możliwości założenia indywidualnego konta w Serwisie. Konto służy do składania zamówień na przedstawione w Serwisie produkty.
 2. Założenie i posiadanie konta jest bezpłatne.
 3. Użytkownik będzie mógł założyć konto w Serwisie korzystając z zakładki zamowienia.rylowscy.pl i podając wymagane w formularzu rejestracji dane: imię, nazwisko, firmę, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer NIP, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu.
 4. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po zweryfikowaniu danych podanych w formularzu rejestracji. Możliwość składania zamówień dostępna jest po aktywowaniu konta. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest do stworzenia hasła dostępu do swojego konta. Użytkownik odpowiedzialny jest za udostępnienie hasła do konta osobom trzecim i wynikające z tego konsekwencje. Loginem użytkownika jest jego numer NIP. Użytkownik loguje się do swojego konta podając login oraz hasło.
 6. Z chwilą złożenia pierwszego zamówienia za pośrednictwem Serwisu Użytkownik zostaje Klientem Właściciela.
 7. Użytkownik/Klient ma prawo w każdej chwili żądać od Właściciela likwidacji konta. W takiej sytuacji Użytkownik/Klient powinien poinformować o tym Właściciela telefonicznie lub mailowo. Właściciel po otrzymaniu takiego żądania niezwłocznie zlikwiduje konto.

§ 4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Aby złożyć zamówienie za pośrednictwem Serwisu, Klient powinien zalogować się do swojego konta.
 2. Po zalogowaniu Klient dokonuje wyboru interesujących go towarów wskazując ich ilość, a następnie składa zamówienie.
 3. Właściciel zastrzega, iż przedstawione w Serwisie ceny towarów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Ceny poszczególnych towarów mogą się różnić od cen wskazanych w Serwisie. W przypadku gdy cena zamówionego towaru w Serwisie różni się od ceny rzeczywistej, Właściciel poinformuje o tym Klienta. W takiej sytuacji Klient będzie miał prawo anulować zamówienie co do wskazanych towarów.
 4. Właściciel zrealizuje zamówienie w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Klienta, dostarczając zamówiony towar na adres wskazany przez Klienta.
 5. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 oraz w soboty w godzinach 7-12, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Właściciel zastrzega, iż w przypadku braku wybranych przez Klienta towarów i niemożliwości skompletowania zamówienia, Właściciel niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia, czy zamówienie ma być anulowane w całości, zrealizowane z wyłączeniem brakujących towarów lub zrealizowane przy zamianie brakujących produktów na ich odpowiedniki (o ile istnieje taka możliwość).
 7. Klient dokona płatności za złożone zamówienie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Właściciela po złożeniu zamówienia i dostarczonej Klientowi wraz z zamówieniem. 
 8. Na żądanie zgłoszone przez Klienta faktury VAT z tytułu składanych zamówień mogą być wystawiane co miesiąc. W takim przypadku faktura VAT obejmować będzie wszystkie zamówienia złożone przez Klienta w danym miesiącu.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby jak najlepiej chronić powierzone dane osobowe. 
 2. Właściciel przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami opisanymi w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownicy oraz Klienci mogą skontaktować się z Właścicielem w następujący sposób:
 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Polityki Prywatności w każdym czasie. Właściciel powiadomi Klienta o zmianie Regulaminu lub Polityki prywatności na 14 dni przed ich wejściem w życie poprzez zamieszczenie nowego Regulaminu lub Polityki Prywatności na stronie rylowscy.pl oraz informując Klienta o tym fakcie drogą mailową.
 2. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 
 3. Sądem rozstrzygającym spory między stronami powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd właściwy miejscowo dla Właściciela.
 4. Regulamin w niniejszej wersji obowiązuje od dnia 23.04.2020 i jest dostępny na stronie https://rylowscy.pl/regulamin.

Wróć do góry