Regulamin

Tu znajdziesz regulamin dotyczący www.rylowscy.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej przez Właściciela pod adresem www.rylowscy.pl.

Właścicielem jest firma HANDEL HURTOWY I DETALICZNY ART. SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE Bogdan Rylowski z siedzibą w Grzybowie, przy ul. Leśnej 4, prowadząca działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem numerem NIP: 671-001-02-87, Regon: 330193934.

Kontakt z Właścicielem można uzyskać:

§ 1 Definicje

 1. Regulamin ? niniejszy regulamin.
 2. Użytkownik – osoba fizyczną, osobę prawna lub jed­nostkę orga­ni­za­cyjna nie posia­da­jącą oso­bo­wo­ści praw­nej, korzy­sta­jącą ze strony internetowej Właściciela na pod­sta­wie Regulaminu.
 3. System teleinformatyczny ? zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Przeznaczenie Serwisu

 1. Prezentacja pro­duk­tów i usług Właściciela oraz umoż­li­wie­nie szyb­kiego kon­taktu z klientem.
 2. Użytkownicy korzy­sta­jący ze strony internetowej Właściciela zobo­wią­zani są do prze­strze­ga­nia obo­wią­zu­ją­cego w Polsce prawa oraz posta­no­wień niniej­szego regulaminu.

§ 3 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem www.rylowscy.pl.
 2. Elementy gra­ficzne, treść, wygląd oraz układ funk­cjo­nalny strony internetowej sta­no­wią przed­miot autor­skich praw mająt­ko­wych i pod­le­gają ochro­nie prawnej.
 3. Użytkownik może korzy­stać ze strony internetowej za pośred­nic­twem urzą­dze­nia komu­ni­ku­ją­cego się z Internetem i wypo­sa­żo­nego w powszech­nie uży­waną prze­glą­darkę inter­ne­tową. Właściciel zastrzega sobie prawo do blo­ko­wa­nia wybra­nych prze­glą­da­rek internetowych.
 4. Dostęp do tre­ści strony internetowej oraz korzy­sta­nie z jego funk­cjo­nal­no­ści nie pod­lega żadnym opła­tom.
 5. Właściciel zastrzega sobie prawo do ukry­wa­nia nie­któ­rych tre­ści i pre­zen­ta­cji wybra­nym Użytkownikom.
 6. Użytkownik powi­nien kie­ro­wać wszelką kore­spon­den­cję w spra­wach zwią­za­nych z korzy­sta­niem z usług okre­ślo­nych w Regulaminie na adres poczty elek­tro­nicz­nej lub za pomocą for­mu­la­rza kontatkowego.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel dokłada wszel­kich sta­rań w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­wego i nie­prze­rwa­nego funk­cjo­no­wa­nia strony internetowej, jed­nakże zastrzega moż­li­wość cza­so­wego wstrzy­ma­nia pracy Serwisu ze wzglę­dów technicz­nych lub przy­czyn nie­za­leż­nych od Właściciela.
 2. Właściciel nie odpo­wiada za szkody pośred­nie bądź bez­po­śred­nie wyrzą­dzone Użytkownikom bądź oso­bom trze­cim, a także utra­cone korzy­ści wyni­ka­jące z jego dzia­ła­nia, chyba, że szkody te powstały na sku­tek winy umyśl­nej Właściciela.
 3. Regulamin wcho­dzi w życie z chwilą jego opu­bli­ko­wa­nia na stro­nie inter­ne­to­wej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
 5. Zmiany Regulaminu wcho­dzą w życie po opu­bli­ko­wa­niu tych zmian na stro­nie inter­ne­to­wej.

Wróć do góry